Indsatser, som fokuserer på selvforvaltning, fører til forbedringer i både adfærd og faglige resultater for elever med udfordrende adfærd

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Selvforvaltningsindsatser, som involverer selvvurdering, selvmonitorering og selvevaluering, har en signifikant, positiv indvirkning på adfærden i klassen for de elever, der viser udfordrende adfærd.

Dette er et dansk referat af et systematisk review produceret af udenlandske forfattere som del af det internationale Campbell-samarbejde. Udover at oversætte og her videreformidle reviewets resultater på dansk har VIVE ikke været involveret i reviewets udførsel.

Et Campbell review over international forskning viser, at indsatser fokuseret på selvforvaltning for elever med udfordrende adfærd har i gennemsnit positive effekter på både adfærd i skolen (fx i form af mindre forstyrrende adfærd, bedre deltagelse i timerne og en mere prosocial indstilling) og faglige resultater (i form af faglige præstationer og evne til at gennemføre skolearbejde). Resultaterne peger på, at indsatserne har størst effekt for afrikansk-amerikanske elever samt for elever, som modtager specialundervisning.

Hvad handler dette review om?

Omkring 20 % af elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser udviser gentagende gange udfordrende adfærd i skolen (fx i form af forstyrrende adfærd eller ringe deltagelse i timerne). Elever, der udviser udfordrende adfærd, har vanskeligt ved at opnå faglige mål og kan indirekte skade deres klassekammeraters læringsmuligheder.

Reviewets resultater bakker op om brugen af selvforvaltningsindsatser i skoleregi for elever med udfordrende adfærd – herunder indsatser, som involverer selvvurdering, selvmonitorering og selvevaluering. De undersøgte indsatser i reviewet er målrettet en række forskellige former for adfærd i skolen, fx prosocial adfærd, undervisningsdeltagelse, forstyrrende adfærd og evne til at følge anvisninger.

Hvilke studier er inkluderet i reviewet?

De inkluderede studier undersøger selvforvaltningsindsatser for elever med udfordrende adfærd i skolen og anvender enten eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle designs eller single-case-designs.

Hvad er reviewets hovedfund?

Selvforvaltningsindsatser har en signifikant, positiv indvirkning på elevers adfærd i klassen. Resultaterne fra de inkluderede single-case-studier tyder endvidere på, at tiltag rettet mod selvforvaltning har en positiv indvirkning på alle former for udfordrende adfærd og på elevernes faglige resultater. Disse studier peger også på, at tiltagene er mest virksomme for afrikansk-amerikanske elever og elever, som modtager specialundervisning.

Hvad betyder fundene af dette review?

Reviewet bakker op om brugen af selvforvaltningsindsatser som et middel til at håndtere udfordrende adfærd i skolen. Ydermere peger reviewet på, at selvforvaltningsindsatser fører til signifikante forbedringer i elevers faglige præstationer. Disse konklusioner er primært baseret på de inkluderede single-case-studier, eftersom det kun var muligt at lokalisere et mindre antal eksperimentelle/kvasi-eksperimentelle studier. Når det er sagt, betyder tilstedeværelsen af visse metodologiske mangler i de inkluderede single-case-studier, at de præsenterede fund bør læses med forsigtighed. Ydermere blev mange single-case-studier ikke anvendt i reviewets analyser, idet de ikke opfyldte gængse krav til forskningsdesign og analyse. Der er behov for mere forskning af høj kvalitet, hvis det skal være muligt at drage mere sikre konklusioner vedrørende effekten af selvforvaltningsindsatser i skoleregi.

Hvad er formålet med dette review?

Dette Campbell review undersøger effekterne af selvforvaltningsindsatser i skoleregi på elevadfærd og faglige resultater. Reviewet opsummerer og analyserer forskningsresultater fra 79 studier.

Hvor aktuelt er dette review?

Reviewets forfattere søgte efter litteratur frem til December 2020.

Om dette resumé

Dette referat er baseret på Smith, T.E., Thompson, A. M., & Maynard, B.R. (2022). Self-management interventions for reducing challenging behaviors among school-age students: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 18, e1223.
https://doi.org/10.1002/cl2.1223