Kost, motion og digitale tilgange kan mindske skrøbelighed, social isolation og ensomhed hos ældre voksne

Modelfoto: Ole Bo Jensen/VIVE
Hvad er effekten af tiltag, der skal afhjælpe social isolation, ensomhed og skrøbelighed blandt ældre? Det undersøges i dette review.

Dette er et dansk referat af et systematisk review produceret af udenlandske forfattere som del af det internationale Campbell-samarbejde. Udover at oversætte og her videreformidle reviewets resultater på dansk har VIVE ikke været involveret i reviewets udførsel.

 

Motion alene og i kombination med kosttiltag kan forebygge skrøbelighed og forbedre den sociale funktion blandt ældre voksne, som bor i eget hjem. Skrøbelighed defineres her som en tilstand, hvor individet oplever en akkumulering af vanskeligheder i sin fysiske, psykiske og sociale formåen, som leder til en øget risiko for negative udfald, fx højere dødelighed og tab af funktionsevne. Tilsvarende kan digitale tiltag som fx at oprette forbindelse med andre mennesker over internettet være effektive i forhold til at reducere ensomhed. Dog er der ingen klar evidens for, at sådanne tiltag er virksomme for grupper, der inkluderer LGBTQ2+-fælleskabet og etniske minoriteter.

Hvad handler dette review af reviews om?

Social isolation, ensomhed og skrøbelighed udgør alvorlige udfordringer for folkesundheden og påvirker mange ældre voksne – især personer, der bor i eget hjem. Flere tiltag har været foreslået for at nedbringe disse sårbarheder. Imidlertid er effektiviteten af sådanne tiltag ikke ens for forskellige grupper af ældre, og der mangler evidens for virkningerne blandt specifikke grupper.

Hvilke studier er inkluderet?

Der er inkluderet 27 reviews, som indeholder i alt 372 unikke primærstudier. Størstedelen af de inkluderede reviews består af studier udført i højindkomstlande og handler om enten social isolation eller ensomhed. Halvdelen af reviewene indeholder studier med simple interventioner, mens den anden halvdel undersøger mere komplicerede studier med mange interventionskomponenter. Forfatterne vurderer de inkluderede reviews til at være behæftede med væsentlige metodiske svagheder.

Hvad er hovedfundene i dette review?

De inkluderede systematiske reviews peger på, at motion kombineret med proteintilskud har de højeste odds for at mindske skrøbelighed sammenlignet med proteintilskud alene – vurderet ved opfølgning efter 3-4 måneder.

Tilsvarende forbedres grebsstyrke signifikant, når forsøgsdeltagere motionerer og tager proteintilskud. Tiltag med fysisk aktivitet forbedrer også den sociale funktion og reducerer isolation og ensomhed. Den tilgængelige viden er dog i en del tilfælde modsigende, ligesom afrapporteringen af forskningsresultater er utilstrækkelig i forhold til at kunne drage sikre konklusioner om effektiviteten af forskellige tiltag. Yderligere er det ikke muligt for forfatterne at lokalisere studier, som undersøger forholdene for minoritetsgrupper.

Hvad betyder fundene i dette review?

Selvom der er fund, som bakker op om effekten af nogle af de undersøgte indsatser, er det kun et lille antal reviews, der systematisk sammenligner effekterne af tiltag målrettet social isolation og ensomhed.

Der er behov for flere studier, som adresserer udsatte grupper samt ældre voksne, der lever med forskellige former for sårbarhed. Et større evidensgrundlag ville gøre det muligt at komme med mere definitive anbefalinger omkring effekterne af tiltag rettet mod at reducere skrøbelighed og nedbringe social isolation og ensomhed blandt ældre voksne.

Hvad er formålet med reviewet?

Dette review af reviews opsummerer den eksisterende viden om effektiviteten af tiltag rettet mod at reducere social isolation, ensomhed og skrøbelighed blandt ældre voksne. Herved identificerer reviewet også huller i evidensgrundlaget, hvor der er behov for mere viden.

Hvor aktuelt er dette review?

Forfatterne søgte efter litteratur frem til december 2022.

Om dette resumé

Dette resumé er baseret på Adekpedjou, R., Léon, P., Dewidar, O., Al-Zubaidi, A., Jbilou, J., Kaczorowski, J., Muscedere, J., Hirdes, J., Heckman, G., Girard, M., & Hébert, P. C. (2023). Effectiveness of interventions to address different types of vulnerabilities in community-dwelling older adults: An umbrella review: A systematic review. Campbell Systematic Reviews, 19, e1323. https://doi.org/10.1002/cl2.1323.