Læseklar

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Læseklar er en legebaseret og multisensorisk læseindsats, der gives til de elever i 0. eller 1. klasse, som har svært ved at knække læsekoden. På denne side kan du læse lidt mere om hvad Læseklar indebærer og hvorfor denne læseindsats især er god til svage læsere.

Hvad gør Læseklar?

Få to minutters video-introduktion til Læseklar.

Læseklar hjælper elever til at knække læsekoden. Metoderne, som anvendes i Læseklar, har til formål at udvikle elevernes fonologiske bevidsthed ved at stimulere læring gennem brugen af forskellige sanser. Denne tilgang er særligt velegnet til svage læsere, der har svært ved fx at koncentrere sig om læringen.

Vi ved, at evnen til at læse har afgørende betydning for elevers videre læring i dansk og andre fag. Læseklar hjælper svage læsere med at knække læsekoden allerede i 0. eller 1. klasse.

Gennem simple teknikker og enkle legeredskaber føres eleverne igennem en indlæringsleg, som stimulerer koblingen af bogstaver og deres lyde. Materialet til Læseklar består af små figurer, billeder og ordkort, som alle danner grundlag for bestemte aktiviteter. Sammen med materialet får du en skriftlig vejledning samt supplerende videoer, der gennemgår alle aktiviteter i metoden.

Er du/I allerede tilmeldt projektet kan du finde vejledningen og videoerne.

Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE
Modelfoto: Lars Degnbol/VIVE

Læseklar hjælper elever til at knække læsekoden. Et Læseklar-forløb løber over 8-10 uger, hvor den voksne arbejder med den enkelte elev (eller enkelte smågrupper) i 15-20 min, 3-4 dage om ugen.

Hvordan foregår Læseklar?

Læseklar foregår ved, at en voksen træner én-til-én med en elev eller små grupper af elever. Et Læseklar-forløb løber over 8-10 uger, hvor den voksne arbejder med den enkelte elev (eller smågrupper) i 15-20 min, 3-4 dage om ugen. De danske erfaringer er, at det har været børnehaveklasselederen, som har varetaget Læseklar-undervisningen, mens den tilknyttede pædagog eller anden voksen har haft resten af klassen. Nogle har oplevet udfordringer ved at skulle forlade den store gruppe af elever, men de danske erfaringer har også vist at gevinsterne er mange ved at give de svage læsere ekstra opmærksomhed.

Følgende fordele er fremhævet af lærere og pædagoger:

  1. Hurtige succes-oplevelser til eleverne
  2. Større selvtillid

Lærerne siger selv følgende om metoden:

”Det[Læseklar] giver virkelig pote og synlige resultater meget hurtigt. Det gør det.”

”Åh William som havde rigtig svært ved det, han har virkelig profeteret af det [Læseklar]. Og kan skrive, og kan lytte til, hvordan han staver ordet. Det synes jeg er vildt, altså virkelig imponerende. Og det er simpelthen Læseklar, og hvis ikke han havde haft det, så tror jeg slet ikke, at han ville deltage fordi han er sådan meget stille dreng. Så det her med, at vi har siddet over for hinanden, og haft de her stunder, har været sindssygt godt for ham, fordi det der med at turde, og sige det til mig, og have den her relation ift. vores skoleting,”

”Der er ingen tvivl om, at det er godt for relationen til det enkelte barn. Og det viser sig også, at når de kommer ind i klassen, så har de lidt mere selvtillid med, fordi man har fået puttet lidt i dem, hvor de var alene, og de er blevet lidt trygge omkring nogle ting.”

Hvor kommer Læseklar fra?

Læseklar er udviklet i Sverige af specialpædagog Anna A. Isaksson. I Sverige bruger flere skoler Læseklar som en fast del af undervisningen og effekterne af metoden er allerede blevet undersøgt på svenske elever. Målgruppen for denne undersøgelse var elever i 0. og 1. kl., der ikke havde lært at læse inden for rammerne af den almene undervisning. Resultaterne heraf viste, at Læseklar på kort sigt har meget store effekter på elevernes evne til fx at afkode ord. Du kan læse mere om den svenske undersøgelse her.

I Danmark har VIVE i samarbejde med Hvidovre Kommune udviklet og testet en dansk version af Læseklar i en række 0. klasser.

Igangværende undersøgelse

I skoleåret 2023/24 udfører VIVE en omfattende undersøgelse af effekterne af Læseklar i danske skoler. I alt deltager omkring 80 skoler, hvor halvdelen udvælges ved lodtrækning til at arbejde med Læseklar-metoden. Den anden halvdel af skoler skal undervise som normalt. Eleverne på de skoler, der ikke tilbydes indsatsen, får sædvanlige læseindsatser. På de skoler som skal arbejde med Læseklar, udvælger lærerne de elever i børnehaveklassen, som skal træne med metoden. Denne udvælgelse er baseret på de obligatoriske test, som finder sted i starten af skoleåret. Eleverne gennemgår en før-test inden projektet starter, og testes igen når Læseklart-forløbet afsluttes. Testene er velafprøvede og tilpasset det enkelte alderstrin. De gennemføres af personale, der er vant til at arbejde med børn.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Læseklar og/eller VIVE’s evaluering, så er du velkommen til at kontakte projektet på:

Mail: laeseklar@vive.dk

Eller henvende dig til følgende personer:

Vibeke Myrup Jensen, Seniorforsker
Projektleder i Læseklar
Tlf. 33 48 08 90
Email: vmj@vive.dk

Mette Friis-Hansen, Projektmanager
Projektmedarbejder i Læseklar
Tlf. 33 48 08 21
Email: mfh@vive.dk

Forskningen bag

Her kan du læse mere om den forskning, som danner grundlag for Læseklar.

LÆSEKLAR kombinerer tre hovedkomponenter:

  1. Fokus på fonologisk bevidsthed og sammenhængen mellem bogstaver og lyde.
  2. Intensivundervisning en-til-en eller i smågrupper, også kaldet tutoring.
  3. Multisensoriske og legbaserede metoder.

Fokus på fonologisk bevidsthed og kobling mellem bogstaver og deres lyde

Indholdsmæssigt har Læseklar fokus på to dele: fonologisk bevidsthed og sammenhæng mellem bogstaver og lyde. Fonemer er sprogets mindste byggesten, dvs. lydenheder. Fonologisk bevidsthed indebærer, at børn kan skelne mellem fonemer og kombinere dem til større enheder, såsom stavelser. En yderligere forudsætning for en god læseudvikling er et sikkert kendskab til bogstaverne og skriftens lydprincip, dvs. at være bevidst om sammenhængen mellem bogstaver og lyde. Der er relativ stærk konsensus i læseforskningen om, at undervisning i sammenhængen mellem lyd og bogstaver og fonologisk bevidsthed er vigtige byggesten til børns tidlige læsning (fx. Bus & van IJzendoorn, 1999; Snow m.fl., 1998; Ehri m.fl., 2001), især for børn i risiko for læsevanskeligheder (fx. Lundberg & Høien, 1996; Machin m.fl., 2018).

Et Læseklar-forløb består af forskellige aktiviteter og måder at arbejde med bogstavlyde og gør blandt andet brug af små figurer, som lægger op til leg og multisensorisk læring

En-til-en undervisning gør en forskel

Tutoring muliggør individuel støtte samt tilpasset hastighed og giver mulighed for tæt feedback fra underviseren. Når man sammenligner forskellige typer af undervisningsmetoder for børn i risiko for læsevanskeligheder, plejer tutoring at have de største effekter i gennemsnit (fx. Slavin m.fl., 2011; Dietrichson m.fl., 2017, 2021).

Multisensoriske metoder kan styrke indlæring

Tanken med den multisensoriske leg er at aktivere så mange sanser som muligt og derved styrke hukommelseskapaciteten. Neurovidenskabelige studier viser, at multisensorisk stimulus aktiverer flere læringsmekanismer i hjernen, end hvis kun én sans stimuleres (Shams & Seitz 2008; Shams m.fl., 2011). Multisensoriske metoder er ofte blevet anbefalet for at lære ordblinde elever at læse (Snowling & Hulme, 2011). De legebaserede metoder er også udformet til at få aktiveret den episodiske hukommelse (dvs. hukommelsen til selvbiografiske begivenheder, se fx. Tulving, 2002).

En tidlig indsats virker

Eleverne træner med Læseklar allerede i 0. klasse, hvilket kan have mindst tre vigtige fordele:

For det første kan tidlige indsatser forhindre, at elever oplever lange perioder med læsevanskeligheder. Elever, der ikke kan læse efter 1. klasse, er stærkt overrepræsenteret blandt elever med læsevanskeligheder senere i grundskolen (fx. Francis m.fl., 1996; Denton m.fl., 2004).

For det andet kan læseindsatser i 0. klasse løfte eleverne, før de begynder at se sig selv som svage læsere og dermed bevares børnenes selvværd, lyst og mulighed for at følge klassens læseudvikling (Poskiparta m.fl., 2003; Gellert & Elbro, 2017).

Undersøgelser tyder på, at børn begynder at se sammenhængen mellem ydelse og deres egne færdigheder, når de er omkring fem til syv år (fx. Nicholls, 1978; Butler, 1999; Muenks & Miele, 2017). Det vil sige cirka, når de starter grundskolen.

For det tredje kan tidlige indsatser være mere omkostningseffektive. Hvis senere indsatser skal overvinde både læsevanskeligheder og motivations-/selvværdsproblemer, så bliver de mere omfattende og dyrere (Cook m.fl., 2014; Vaughn m.fl., 2015).

Se oplysninger om de refererede titler i teksten 

Det samlede materiale til Læseklar

Information til forældre

Hvordan kan metoden Læseklar give et tidligt løft til de elever, der har brug for ekstra læsetræning? Det undersøger VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd med støtte fra Trygfonden.

Læseklar er en særlig undervisningsmetode og forskere fra VIVE ønsker at undersøge, hvordan Læseklar kan hjælpe elever til hurtigere at kunne læse. Derfor skal metoden afprøves i et større forsøg, hvor VIVE afdækker effekterne af Læseklar på både kortere og længere sigt. Vi forklarer metoden længere nede på siden.

Vi har brug for oplysninger fra dit barn

Til undersøgelsen har vi brug for forskellige oplysninger om dit barn og jeres familie. Det er for det første dit barns personnummer og resultater fra den sprogvurdering, som jeres skole laver her i 0. klasse. Disse oplysninger får vi fra skolen og skolen må videregive oplysninger fordi oplysningerne er til forskning.

Inden sommerferien kommer vi forbi og laver en bogstav- og ordtest på eleverne i klassen. Hvis skolen giver lov, beder vi også om at få lov til at lave to ekstra test. Den ene test er en hukommelsestest og den anden test er en koncentrationstest. Testene gennemføres af personer, der er vant til at arbejde med børn. Det er dog kun 8-10 elever i klassen, som udtrækkes til de ekstra test. Vi laver testene på forskellige dage, så det ikke bliver en lang dag med test for jeres børn. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide om vi kommer ud og tester på dit barns skole.

Derudover henter vi forskellige oplysninger om dit barn og jeres familie fra Danmarks statistiks registre. Det er fx oplysninger om dit barns køn, alder, etnisk oprindelse, og oplysninger om begge forældres indkomst og uddannelsesniveau. Oplysningerne skal bruges, så vi kan teste om Læseklar virker bedst for nogle frem for andre elever – fx drenge frem for piger eller børn med forskellig baggrund. Disse oplysninger får vi fra Danmarks Statistisk.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen. Det er både frivilligt om dit barn vil deltage i Læseklar, i ordtesten, og om vi må bruge de oplysninger som skolen videregiver til os om dit barn. Kontakt os, hvis du ikke ønsker, at dit barn deltager. Se kontaktoplysninger i bunden af siden.

Vi behandler dine og dit barns oplysninger fortroligt

Vi vil gerne forsikre dig om, at de data, vi får om dit barn, sker via sikre kanaler, og vi altid vil behandle data om dit barn fortroligt.

Fortrolig databehandling betyder for det første, at vi er under fuld tavshedspligt, og oplysninger om dit barn vil kun blive brugt i vores analyser af Læseklar, ikke andet.

For det andet betyder det anonymitet. Dit barn vil aldrig kunne genkendes i de offentliggjorte resultater. Det vil derfor ikke være muligt for fx skolen at bruge resultaterne fra Læseklar til at tage beslutninger om dit barns skolegang.

Kort om Læseklar og undersøgelsen

Se også oplysninger om VIVEs privatlivspolitik.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til projektet på læseklar@vive.dk eller kontakte forskerne bag projektet:

Vibeke Myrup Jensen, Seniorforsker
Projektleder i Læseklar
Tlf. 33 48 08 90
Email: laeseklar@vive.dk

Mette Friis-Hansen, Projektmanager
Projektmedarbejder i Læseklar
Tlf. 33 48 08 21
Email: laeseklar@vive.dk

Læseklar introduktionsvideo

Læseklar hjælper elever til at knække læsekoden. Metoderne, som anvendes i Læseklar, har til formål at udvikle elevernes fonologiske bevidsthed ved at stimulere læring gennem brugen af forskellige sanser. Denne tilgang er særligt velegnet til svage læsere, der har svært ved fx at koncentrere sig om læringen.

Introduktion til Læseklar

Vejledninger til Læseklar