Økonomi og styring i kommunerne

Her får du et indblik i VIVEs viden om økonomi og styring i kommunerne – lige fra analyser af sektorområder i de enkelte kommuner til den generelle økonomiske udvikling i kommunerne.

Arkivfoto: Lars Degnbol/VIVE

Under dette tema finder du rapporter og analyser, der blandt andet er relevante for dig, der arbejder med økonomisk styring i en kommune. Du får et indblik i VIVEs viden på området – lige fra analyser af sektorområder i de enkelte kommuner til den generelle økonomiske udvikling i kommunerne. Eksempelvis kan du finde viden om tværgående økonomistyring, kommunernes budgetter og udligningssystemet.

Kommunerne er krumtappen i den danske velfærdspolitik. Kommunernes økonomiske rammer og den måde, kommunerne styrer deres økonomi på, har derfor afgørende betydning for den velfærd og service, som leveres til borgerne.

VIVE har viden om kommunernes økonomiske styring på forskellige velfærdsområder og på tværs af velfærdsområderne.

Økonomisk styring handler ikke alene om at balancere og overholde budgettet, men også om at få så meget velfærd af så god kvalitet som muligt for pengene. Dette kræver, at der er et balanceret samspil mellem den økonomiske styring og den faglige styring. I VIVE beskæftiger vi os derfor både med, hvilke økonomiske styringsinstrumenter der anvendes, og hvordan de virker og spiller sammen med faglige styringshensyn, ledelse, processer og relationer mellem mennesker.

VIVE analyserer løbende den økonomiske styring i og af kommunerne. Vi gennemfører blandt andet et samlet analyseprogram med fokus på inspiration til forbedret styringspraksis for Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen, ligesom vi laver analyser for enkeltkommuner eller grupper af kommuner.

Under dette tema finder du viden om:

  • Den økonomiske udvikling i kommunerne og statens styring af kommunernes økonomi
  • Kommunernes økonomiske styring i praksis, herunder i samspillet med den faglige styring på forskellige områder, fx det specialiserede socialområde, ældreområdet og anlægsområdet
  • Kommunernes økonomiske styring af tværgående og helhedsorienterede indsatser
  • Kommunernes brug af demografimodeller
  • Ressourcetildelingsmodeller på specialundervisningsområdet.

Relateret indhold på VIVEs hjemmeside:

VIVE leverer også nøgletalssystemet ECO Nøgletal til størstedelen af de danske kommuner, herunder nøgletal om kommunernes udgifter, budgetoverholdelse og service. Læs mere på temasiden om Kommunale nøgletal.

Rapport

Kommunale økonomikonsulenter på botilbudsområdet har flere roller, men ser særligt sig selv som sparringspartnere for lederne

Kommunale økonomikonsulenter på botilbudsområdet har flere roller, men ser i særlig grad sig selv som sparringspartnere, når de samarbejder med lederne af kommunens botilbud og understøtter dem i deres styring af tilbuddenes økonomi. Det viser VIVEs kortlægning af kommunale økonomifunktioners understøttelse af botilbudsledernes økonomiske styring.

Læs rapporten

Partnerskabet om kommunal økonomistyring

VIVE analyserer løbende kommunernes økonomiske styring og samspillet med den faglige styring på en række områder. Det sker i regi af et analyseprogram for Partnerskabet om kommunal økonomistyring, der blev etableret i 2017. Partnerskabets faste parter er KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Økonomistyrelsen. Herudover deltager relevante ressortministerier i arbejdet, når det vedrører deres områder.

Formålet med analyserne i programmet er at komme med inspiration til, hvordan kommunerne kan videreudvikle deres nuværende økonomistyring og gribe styringsopgaven an i praksis. Analyserne er praksisorienterede. De kommer derfor med konkrete anbefalinger til kommunerne og eksempler på implementering fra den kommunale praksis.

VIVE har siden 2017 offentliggjort følgende analyser som del af programmet:

VIVEs analyser i partnerskabet om kommunal økonomistyring