Campbell

Arkivfoto: Lars Degnbol/VIVE

VIVE Campbell laver systematiske Campbell-reviews og andre typer af reviews af høj kvalitet på det samfundsvidenskabelige område med relevans for det danske velfærdssamfund.

Hvordan virker velfærdsindsatserne?

VIVE Campbells opgave er at lave systematiske forskningsoversigter af høj kvalitet om effekten af centrale offentlige indsatser. I forskningsoversigterne samler vi den ypperste internationale forskningsviden om, hvordan indsatserne virker, og det giver politikere og beslutningstagere et solidt grundlag at træffe nye beslutninger ud fra. På denne side kan du finde de seneste forskningsoversigter og læse mere om Campbell-samarbejdet.

Hvad er VIVE Campbell?

Hør mere om, hvad VIVE Campbell er, og hvordan Campbell reviews adskiller sig fra andre videnskabelige metoder.

Andres udgivelser fra Campbell-samarbejdet

Herunder kan du se reviews udarbejdet af udenlandske forskere som en del af det internationale Campbell-samarbejde. Da VIVE huser det nordiske hovedkvarter for Campbell, vil vi også gerne formidle de reviews, der er lavet af andre parter i det internationale Campbell-samarbejde.

VIVE har ikke været involveret i de enkelte reviews udførsel. VIVEs rolle er alene at oversætte og her videreformidle reviewets resultater på dansk.

Om Campbell-samarbejdet

VIVE huser det nordiske hovedkvarter for det internationale Campbell-samarbejde. Men hvad er Campbell, og hvorfor er dets arbejde vigtigt for danske politikere og beslutningstagere? Læs her om Campbell-samarbejdet og om Campbells særlige metoder og fokus.

Campbell-samarbejdet er et uafhængigt internationalt forskningsnetværk, som i Danmark har til huse på VIVE. Helt kort kan man sige, at Campbell er velfærdsområdets pendant til sundhedsvæsenets Cochrane-samarbejde, som det faktisk også historisk er udsprunget af.

I Campbell-samarbejdet arbejdes der med at finde den bedste evidens på tværs af landegrænser for, hvilke effekter en given velfærdsindsats har. Det vil sige: Hvad foreligger der af videnskabelige undersøgelser rundt om i verden om effekten af fx en behandlingsmetode for stofmisbrug eller en bestemt type indsats for ledige? Og hvad viser de samlet om virkningen af indsatserne? Campbell samler resultaterne i systematiske forskningsoversigter, som giver politikere og beslutningstagere et grundlag at træffe nye beslutninger ud fra.

Campbells særlige placering i velfærdsforskningen

VIVEs forskere arbejder generelt med mange forskellige metoder for at producere ny viden, mens VIVE Campbells forskere er specialiserede i de systematiske forskningsoversigter, som samler op på eksisterende viden. Det gør de ud fra de uhyre stringente kvalitetskrav, der er fastsat i Campbell-samarbejdet, hvor kun undersøgelser af meget høj videnskabelig kvalitet kommer med. Den systematik kan der også trækkes på, når VIVEs forskere generelt laver søgninger i den internationale litteratur, og på den måde støtter Campbell VIVEs overordnede mål om at skaffe den bedste viden om, hvilke velfærdsindsatser, der hjælper borgerne bedst.

Formålet med Campbell-forskningsoversigterne

Formålet med forskningsoversigterne er at give politikere og beslutningstagere et evidensbaseret grundlag for at træffe beslutninger om indsatser – både når de formulerer ny politik og tilrettelægger ny praksis. Der er meget politisk fokus i disse år på metoder til at måle, hvilke sociale indsatser der bedst gavner borgerne, og her er Campbells arbejde uhyre relevant, da forskningsoversigterne jo samler den ypperste videnskabelige viden om effekten af en indsats.

Campbells forskningsoversigter i en dansk kontekst

På VIVE Campbell er der fokus på emner, som har relevans for det danske velfærdssamfund. Det er klart, at den politiske kontekst er forskellig fra land til land, men Campbells stringente metode sikrer, at resultaterne er sammenlignelige på tværs af landegrænser, og ofte finder vi relevant international viden, som kaster nyt lys på en dansk debat. Hvis man ønsker at gå videre og nyttiggøre den fundne effektviden i en dansk sammenhæng, må man naturligvis tage højde for, fra hvilke velfærdssystemer den givne viden stammer fra – men det falder uden for rammen af et Campbell-review og er i højere grad en opgave for andre dele af VIVE.

Fx udgav VIVE Campbell i 2018 en forskningsoversigt om sammenhængen mellem klassestørrelse og elevers faglige resultater. Med andre ord, er skoleklasser med få elever bedre for elevernes læring end store klasser? Forskningsoversigten viste, måske lidt overraskende, at klassens størrelse kun har en ganske lille effekt på elevernes faglige præstationer. Det resultat skal holdes op mod, at det er rigtigt dyrt at mindske størrelsen af skoleklasser, bl.a. fordi man naturligt nok så skal bruge flere lærere. Det er et godt eksempel på international viden, der er yderst relevant at inddrage i en dansk debat, og det er netop formålet med Campbells arbejde.